Výrobcovia

INFORMÁCIE

MÓDA DG-SHOP.SK

NADMERNÉ VEĽKOSTI

CARISMA

Nejprodávanější

Podmienky použitia webového sídla

Nachádzate sa na webovom sídle www.dg-shop.sk(ďalej len „webové sídlo“) prevádzkovanom našouspoločnosťou:

DIAMOND GROUP, s.r.o., so sídlom č.p. 546, 739 49 Metylovice

IČ: 25860623

DIČ: CZ25860623

zapísaná: do Obchodného registra Krajského súdu v Ostravě, Oddiel C, Vložka č. 22869

adresa pre doručovanie: DIAMOND GROUP, s.r.o., Metylovice 546, 739 49

telefónne číslo:+420 558 686 686

kontaktný e-mail: info@dg-shop.cz

 

Vezmite na vedomie, že bez ohľadu na to, či prostredníctvom webového sídla nakupujete, registrujete sa na ňom alebo ho len navštevujete, je nutné sa riadiť ďalej uvedenými pravidlami, ktoré vymedzujú a upresňujú podmienky používania všetkých funkčných súčastí webového sídla.

  1. Registrácia na webovom sídle

Na webovom sídle sa môžete registrovať prostredníctvom registračného formulára dostupného na webovom sídle. Do registračného formulára je nutné vyplniť požadované údaje, najmä meno, priezvisko a kontaktný e-mail. Registráciou je založený užívateľský účet.

Pre prístup do užívateľského účtu je potrebné užívateľské meno a heslo. Prístupové údaje do užívateľského účtu uchovávajte v tajnosti. Nenesieme zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.

Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založení boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť.

V prípade zmien vo vašich údajoch odporúčame uskutočniť ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte.

Prostredníctvom užívateľského účtu môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať užívateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovom sídle.

Vezmite na vedomie, že máme právo váš užívateľský účet bez náhrady zrušiť, ak prostredníctvom vášho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto podmienok použitia.  

 

  1. Ochrana osobných údajov

Pri vyplnení objednávky alebo pri registrácii na webovom sídle nám poskytujete niektoré vaše osobné údaje. Ďalej pri používaní webového sídla dochádza k získavaniu, uchovávaniu a spracovávaniu ďalších údajov, ku  ktorým máme prístup. Zadaním osobných údajov a používaním webového sídla súhlasíte so spracovávaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v ďalej uvedenom rozsahu a k ďalej uvedeným účelom, a to až do doby vyjadrenia nesúhlasu s takýmto spracovaním.

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Naša spoločnosť má sídlo v Českej republike a spracovanie vašich osobných údajov tiež prebieha v Českej republike. Pri nakladaní s osobnými údajmi preto postupujeme v súlade s právnym poriadkom Českej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“).

2.1.          Čo sú osobné a ďalšie údaje?

Osobné údaje sú tie údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytujete v rámci vyplnenia objednávky či registrácie. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu. Osobnými údajmi sú najmä, avšak nie výlučne, meno a priezvisko, fotografia, dátum narodenia, e-mailová adresa a adresa bydliska či telefónne číslo.

Ďalšie údaje, ktoré získavame automaticky v súvislosti s využívaním webového sídla, sú IP adresa, typ prehliadača, zariadenia a operačného systému, doba a počet prístupov na webové sídlo, informácie získané pomocou súborov cookies a ďalšie obdobné informácie. Upozorňujeme, že tieto ďalšie údaje môžeme získavať i bez registrácie a bez ohľadu na to, či na webovom sídle nakupujete alebo nie.

2.2.          Ako využívame osobné a ďalšie údaje?

Prostredníctvom osobných a ďalších údajov vám predovšetkým umožňujeme prístup k vášmu účtu a čo najjednoduchšie používanie webového sídla.

Údaje ďalej využívame pre komunikáciu ohľadom správy vášho účtu a pre užívateľskú podporu. Údaje môžu byť použité pre zlepšovanie našich služieb, a to vrátane využívania analýzy správania užívateľov webového sídla.

Údaje môžu byť využité k obchodným a marketingovým účelom, t. j. k vedeniu databázy užívateľov webového sídla a k ponúkaniu tovaru a služieb, a to po dobu neurčitú. Odoslaním objednávky alebo registráciou súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení všetkými elektronickými prostriedkami.

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení a elektronickej pošty za účelom priameho marketingu môžete kedykoľvek odvolať formou e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu.

2.3.          Ako spravujeme a spracovávame vaše osobné údaje?

Sme prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle ZOOÚ a sme vedení v registri pri Úrade pre ochranu osobných údajov pod identifikačným číslom 00038851.

Spracovaním vašich osobných a ďalších údajov môžeme poveriť tretiu osobu ako sprostredkovateľa.

Osobné i ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

2.4.          Komu odovzdávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neodovzdávame žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia a osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru. Takýmto osobám sú vaše osobné údaje odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pro doručenie tovaru.

Vaša e-mailová adresa môže byť ďalej odovzdaná spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., a to za účelom zaslania hodnotiaceho dotazníka v rámci služby "Overené zákazníkmi".Tento dotazník vám bude na e-mailovú adresu zaslaný po uskutočnení nákupu v intervaloch určených spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o. a môžete v ňom hodnotiť kvalitu našich služieb a produktov.S odovzdávaním vašich osobných údajov v rozsahu a v zmysle účelu tohoto odstavca výslovne súhlasíte.

2.5.          Aké sú vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi?

Máte právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na informácie o ich spracovaní (informácie o účele spracovania, informácie o zdrojoch týchto údajov a informácie o príjemcovi). Tieto informácie vám budú bez zbytočného odkladu poskytnuté na požiadanie. Ďalej máte právo na opravu osobných údajov a ďalšie zákonné práva k týmto údajom.

Na základe vašej písomnej žiadosti odstránime vaše osobné údaje z databázy.

Ak sa domnievate, že my alebo sprostredkovateľ osobných údajov uskutočňuje spracovanie vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore so zákonom, môžete:

-      požiadať nás alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie;

-      požiadať, aby sme my alebo sprostredkovateľ odstránili takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, uskutočnenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Pokiaľ však s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úřad pro ochranu osobních údajů. Týmto ustanovením nie je dotknuté vaše oprávnenie obrátiť sa so svojím podnetom na Úřad pro ochranu osobních údajů priamo.

Za poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov môžeme požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

My aj prípadní sprostredkovatelia osobných údajov máme sídlo v Českej republike. Dozor nad ochranou osobných údajov uskutočňuje v rámci Českej republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

 

  1. Služby spoločnosti Google a súbory cookies

Webové sídlo používa pre svoju činnosť takzvané „cookies“. Webové sídlo ďalej používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). K využívaniu cookies dochádza aj v rámci využívania týchto služieb.

3.1.          Čo sú to cookies a ako vyjadríte súhlas s ich používaním?

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového sídla, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania webového sídla.

Zaškrtnutím súhlasu na webovom sídle udeľujete svoj súhlas s využívaním súborov cookies, a tiež so spracovaním údajov o Vás spoločnosťou Google a našou spoločnosťou, a to spôsobom a k účelu podrobnejšie popísanom na webovom sídle.

3.2.          Môžete ukladaniu súborov cookies vo svojom počítači nejak zabrániť?

Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového sídla.

3.3.          Ako Google využíva získané dáta?

Pokiaľ Vás zaujíma, ako Google využíva dáta, ktoré od nás získava, dozviete sa tieto informácie kliknutím na nasledujúci odkaz: Ako spoločnosť Google využíva údaje, keď používate weby a aplikácie našich partnerov.  http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/partners/

 

  1. Ochrana autorských práv

Obsah webových stránok umiestnených na webovom sídle (texty, fotografie, obrázky, logá a ďalšie), vrátane programového vybavenia webového sídla a týchto podmienok, je chránený naším autorským právom a môže byť chránený ďalšími právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať k akémukoľvek účelu bez súhlasu nás či držiteľa autorských práv. Je zakázané najmä bezplatné či úplatné sprístupňovanie fotografií a textov umiestených na webovom sídle.

Názvy a označenia výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. 

4.1.          Akými spôsobmi budeme pri porušení autorských práv postupovať?

Pri nerešpektovaní vyššie uvedeného zákazu budeme postupovať v súlade so zákonom č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v znení neskorších predpisov.

Ako držiteľ autorských práv máme najmä právo domáhať sa, aby bolo od zásahov do našich autorských práv upustené, a požadovať stiahnutie neoprávnených kópií chráneného obsahu.

Ďalej máme právo požadovať náhradu nemajetkovej ujmy a škody spôsobenej vaším porušením autorských práv a na vydanie bezdôvodného obohatenia.

 

  1. Ostatné vzťahy súvisiace s využívaním webového sídla

5.1.          Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom sídle môže dôjsť k opusteniu webového sídla a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.

5.2.          Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového sídla alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového sídla nesmiete používať mechanizmy, programové vybavenie, skripty alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, t. j. predovšetkým narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém; a ďalej nesmiete vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla vám nebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene využívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace obsah webového sídla a využívať webové sídlo alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

5.3.          Nemôžeme vám zaručiť neprerušený prístup na webové sídlo, ani bezchybnosť a bezpečnosť webového sídla. Nezodpovedáme za škodu spôsobenú pri realizácii prístupu a používania webového sídla, vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní dát zverejnených na webovom sídle, škody spôsobenej prerušením prevádzky, poruchou webového sídla, počítačovými vírusmi, škodu v dôsledku straty dát, zisku alebo neoprávneného prístupu k prenosom a dátam.

5.4.          Ak sa pri používaní webového sídla dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na webové sídlo, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinní uhradiť nám škodu, ktorá vaším konaním podľa tohoto odstavca preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

 

Tieto podmienky použitia sú platné a účinné od 1.5.2017.

 


Naposledy zobrazené

Žiadne produkty

Menu