Výrobcovia

NADMERNÉ VEĽKOSTI

INFORMÁCIE

MÓDA DG-SHOP.SK

CARISMA

Nejprodávanější

Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchod

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené prostredníctvom on-line obchodu DG-SHOP.SK umiesteného na webovom sídle www.dg-shop.sk (ďalej len „webové sídlo“) medzi

našou spoločnosťou:

DIAMOND GROUP, s.r.o., so sídlom č.p. 546, 739 49 Metylovice

IČ: 25860623

DIČ: CZ25860623

zapísaná: do Obchodného registra Krajského súdu v Ostravě, Oddiel C, Vložka č. 22869

adresa pre doručovanie: DIAMOND GROUP, s.r.o., Metylovice 546, 739 49

telefónne číslo:+420 720 070 070

kontaktný e-mail: info@dg-shop.cz

 

ako predávajúcim

a vami ako kupujúcim

 

  1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať vám tovar uvedený v objednávke a vy sa zaväzujete tento tovar prevziať a zaplatiť nám kúpnu cenu uvedenú v objednávke. Kúpna cena (alebo iba „cena“) zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru a prípadné poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby. Výška týchto nákladov vám bude vždy oznámená ešte pred záväzným odoslaním objednávky.

Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, než tovar prevezmete.

1.1.          Vzťahuje sa kúpna zmluva iba na tovar?

Kúpnou zmluvou (alebo iba „zmluvou“) sa rozumie akákoľvek zmluva, uzatvorená podľa týchto obchodných podmienok. Môže sa teda jednať napríklad aj o zmluvu o poskytovaní služieb.

1.2.          Je kúpna zmluva spotrebiteľskou zmluvou?

O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, t. j. ak ste fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. V opačnom prípade sa o spotrebiteľskú zmluvu nejedná a nevzťahuje sa na vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok. Najmä, ako nespotrebiteľ nemáte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.

1.3.          Aké máte ako spotrebiteľ zvláštne práva?

Ako spotrebiteľ máte predovšetkým:

-      právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je napr. telefón, e-mail nebo internetový obchod (článok 5 týchto obchodných podmienok);

-      nárok na záruku na tovar, ktorej podmienky a uplatnenie sa riadi Reklamačným poriadkom;

-      právo na oznámenie informácií pred uzatvorením zmluvy (informácie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach alebo na webovom sídle),

-      právo na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu zo zmluvy (článok 7.3 týchto obchodných podmienok).

1.4.          Čím sa riadi náš právny vzťah?

Náš právny vzťah sa riadi nasledujúcimi dokumentami:

-      týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú a spresňujú naše vzájomné práva a povinnosti;

-      Reklamačným poriadkom, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;

-      Podmienkami použitia webového sídla ktoré upravujú registráciu na webovom sídle, ochranu vašich osobných údajov, ochranu obsahu webového sídla a niektoré ďalšie vzťahy súvisiace s využívaním webového sídla;

-      podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom sídle najmä pri uzatváraní zmluvy;

-      objednávkou a jej prijatím z našej strany,

a v otázkach tu neupravených tiež nasledujúcimi právnymi predpismi:

-      zákonom č. 40/1964 Z.z., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej iba „občiansky zákonník“),

a ak ste spotrebiteľom, tiež:

-      zákonom č. 250/2007 Z.z., zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov;

-      zákonom č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pri predaji na diaľku“);

-      zákonom č. 391/2015 Z. z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v platnom znení (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení sporov“).

Ak sa vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Slovenskú republiku, alebo ak náš právny vzťah obsahuje iný medzinárodný prvok, berte na vedomie, že náš vzťah sa bude vždy riadiť slovenským právom. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako slovenský právny poriadok, je vám v právnych vzťahoch poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

1.5.          Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením vo webovom sídle potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. Informácie poskytnuté podľa § 3 ods. 1 zákona o ochrane pri predaji na diaľku tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy a môžeme ich meniť iba s vaším výslovným súhlasom.

 

  1. KÚPNA ZMLUVA

2.1.          Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?

Na webovom sídle je uvedený zoznam tovaru vrátane popisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. U každého tovaru je uvedená cena vrátane všetkých daní, ciel a poplatkov. Uvedené ceny nezahŕňajú ceny a náklady za balenie, dopravu alebo dodanie tovaru k vám. Prezentácia tovaru je informatívneho charakteru a nejedná sa o náš návrh na uzatvorenie zmluvy. Pre uzatvorenie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany.

2.2.          Ako podať objednávku?

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového sídla (vyplnením formulára), prípadne i telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý podľa aktuálnych informácií uvedených na webovom sídle umožňujeme.

Objednávka musí obsahovať všetky informácie uvedené vo formulári, najmä presné označenie objednávaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov, zvolený spôsob platby a dopravy a vaše kontaktné údaje (dodacie a prípadne fakturačné).

Pred odoslaním objednávky skontrolujte zadané údaje, po stlačení tlačidla "Potvrdiť objednávku", "Odoslať objednávku" alebo „Potvrdzujem objednávku“ bude už vaša objednávka záväzná. Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.

O prijatí objednávky vás budeme informovať. Informácia (oznámenie) o prijatí objednávky je zasielaná automaticky a nejedná sa o záväzné prijatie objednávky z našej strany, pokiaľ to v oznámení nie je výslovne uvedené.

Ak budeme mať pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môžeme vás kontaktovať za účelom jej overenia. Neoverenú objednávku môžeme odmietnuť. Na takú objednávku sa potom hľadí, ako keby nebola podaná.

2.3.          Kedy je teda zmluva uzatvorená?

Kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu, keď vám je doručené prijatie objednávky z našej strany. Prijatie objednávky vám bude odoslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou informácie o prijatí objednávky podľa článku 2.2 týchto podmienok (ak je to v potvrdení výslovne uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zjavné z webového sídla.

2.4.          Môžete už odoslanú objednávku zrušiť?

Objednávku, ktorú sme zatiaľ neprijali (t. j. nebolo vám zaslané záväzné prijatie objednávky z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok), môžete zrušiť telefonicky nebo e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie objednávky je možné iba po dohode s nami. Ak je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadom ktorého nejde od zmluvy odstúpiť (podrobnejšie v článku 5), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.

2.5.          Môže sa cena uvedená na webovom sídle meniť?

Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom sídle. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, ibaže by bolo na webovom sídle výslovne uvedené niečo iné.

V prípade, že na našej strane došlo k celkom zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru na webovom sídle alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať vám tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že vám bolo zaslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takom prípade si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy.

Ak cena uvedená pri tovare na webovom sídle alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne vás na túto skutočnosť upozorníme. Ak dosiaľ nedošlo k prijatiu vašej objednávky, nie sme povinní zmluvu uzavrieť.

Na odoslané objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok.

2.6.          V akých jazykoch je možné zmluvu uzavrieť?

Zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku, ibaže by sme sa výslovne dohodli na inom jazyku.

2.7.          Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?

Zmluva nie je uzatváraná písomne s podpismi zmluvných strán. Zmluvu tvoria tieto obchodné podmienky, vaša objednávka a jej prijatie z našej strany. Celá zmluva vám bude zaslaná e-mailom alebo na vašu žiadosť vytlačená poštou. Pri zasielaní poštou vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

2.8.          Je zmluva niekde uložená?

Zmluvu (vrátane týchto obchodných podmienok) archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám, ale na vyžiadanie vám ju zašleme.

2.9.          Čo ak niečomu v  zmluve nerozumiete?

V prípade otázok k obchodným podmienkam alebo k zmluve nás môžete kontaktovať telefonicky nebo prostredníctvom e-mailu. Radi vám poskytneme všetky potrebné informácie.

 

  1. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1.          Aké spôsoby platby prijímame?

Kúpnu cenu môžete uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:

-      v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere;

-      online platobnou kartou prostredníctvom platobného systému GoPay;

-      bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny vám budú oznámené v potvrdení objednávky).

Prípadné ďalšie spôsoby platby sú uvedené na webovom sídle.

Niektoré spôsoby platby (najmä dobierka) môžu byť tiež spoplatnené. Tieto poplatky sú uvedené na webovom sídle. V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby zahŕňa.

Prosíme, berte na vedomie, že okrem kúpnej ceny ste povinný uhradiť nám aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru, ktorých výška je uvedená na webovom sídle.

3.2.          Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?

V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby pred dodaním tovaru je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky podľa článku 2.3. Váš záväzok uhradiť cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený v okamihu pripísania príslušnej čiastky na náš účet.

3.3.          V akej mene môžete platiť?

Platba tovaru je možná v eurách (EUR) alebo v českých korunách (Kč).

3.4.          Kedy môžeme požadovať zálohu alebo úhradu vopred?

Zálohu na kúpnu cenu môžeme požadovať predovšetkým pri objednávkach s celkovou cenou nad 200 EUR.

Ďalej sme oprávnení požiadať vás o uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním (§ 591 občianskeho zákonníka sa nepoužije).

3.5.          Ako vystavujeme účtenky v súvislosti s elektronickou evidenciou tržieb?

Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami nám zároveň udeľujete súhlas s poskytnutím účtenky elektronickou formou.

 

 

  1. DODACIE PODMIENKY

4.1.          Ako posielame tovar?

Spôsoby dodania tovaru sú uvedené na webovom sídle. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke. Ak žiaden spôsob dopravy nezvolíte, môžeme ho určiť my.

4.2.          Aké sú náklady na dodanie tovaru?

Náklady na dodanie tovaru závisia vždy na veľkosti a povahe tovaru a na cenníku zvoleného dopravcu. Aktuálne náklady na dodanie tovaru sú uvedené na webovom sídle.

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahŕňa.

4.3.          Kedy vám tovar dodáme?

Doba dodania tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby.

Tovar, ktorý je skladom, spravidla odovzdáme dopravcovi do dvoch pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierkualebo pri osobnom odbere), prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe). Tento tovar sa vám zaväzujeme dodať najneskôr do 14-tich dní od prijatia objednávky, respektíve pripísania platby na náš účet.

Tovar, ktorý nie je skladom, odovzdáme dopravcovi, akonáhle je to možné. O presnom dátume vás budeme informovať. Tento tovar sa vám zaväzujeme dodať najneskôr do 30-tich dní od prijatia objednávky, respektíve pripísania platby na náš účet.

Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, keď je vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z vašej strany.

4.4.          Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu i nás. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

V okamihu prevzatia tovaru (alebo v okamihu, keď ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neučinili), na vás prechádza zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.

4.5.          Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?

Ak je z dôvodov na vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným než dohodnutým spôsobom, ste povinný uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Tieto náklady nepresiahnu 0,50,- € za každý deň trvania uskladnenia. Náklady na uskladnenie môžu dosiahnuť maximálne čiastku celkom 20,- € nebo výšku kúpnej ceny, ak je nižšia ako 20,- €.

Ďalej máme v takom prípade právo odstúpiť od zmluvy.

 

5.       ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1.          Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená na niekoľko častí, odo dňa prevzatia poslednej časti dodávky. Právo odstúpiť od zmluvy máte aj pred tým, než lehota pre odstúpenie začne bežať. Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám oznámenie o odstúpení zašlete najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu alebo e-mail. Pre odstúpenie od zmluvy je možné využiť vzorový formulár. Prijatie oznámenia vám bez zbytočného odkladu potvrdíme e-mailom.

Odstúpenie od zmluvy nemusíte nijak zdôvodňovať.

5.2.          Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva i akákoľvek doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou od počiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzatvorená.

Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosť. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom.

5.3.          Kedy nie je možné od zmluvy odstúpiť?

V súlade s § 7 ods. 6 zákona o ochrane pri predaji na diaľku nie je možné odstúpiť okrem iného od zmlúv, ktorých predmetom je:

-      predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

-      predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

-      predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

-      predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

5.4.          Akým spôsobom nám vrátite tovar?

Tovar ste nám povinný vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu doručovaciu adresu alebo na adresu nášho sídla. Lehota podľa predchádzajúcej vety je zachovaná, ak bol tovar odovzdaný k preprave najneskôr posledný deň lehoty. Tovar nezasielajte na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nie sme povinní prevziať.

K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

-      kópiu dodacieho listu a faktúry, ak tieto dokumenty boli vystavené, nebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru;

-      písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári nebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatie hotovosti alebo poštová poukážka či inak). Do vyjadrenia uveďte adresu pre doručovanie, telefón a e-mail.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

5.5.          Kedy dostanete späť svoje peniaze?

Všetky prijaté peňažné prostriedky vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť vám peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Vedľa kúpnej ceny máte i nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k vám a zaplatených poplatkov. Ak ste však zvolili iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Peniaze vám vrátime:

-      rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali, alebo

-      spôsobom, aký budete požadovať;

Vedľa vyššie uvedených spôsobov môžeme peniaze vždy vrátiť i zaslaním na vami uvedený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané k úhrade kúpnej ceny (ak nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny neoznámite). Prijatím týchto obchodných podmienok vyslovujete svoj súhlas so zaslaním peňažných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety pod podmienkou, že vám týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte vy, a to i v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.6.          Čo ak bol vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu.

Prosíme, berte na vedomie, že zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti tovaru. Ak zistíme, že vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený alebo čiastočne spotrebovaný alebo došlo k zníženiu hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti tovaru, máme voči vám nárok na náhradu škody.

5.7.          Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

-      technickou chybou bola na webovom sídle uvedená celkom zjavne chybná cena tovaru (článok 2.5 týchto obchodných podmienok);

-      tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať na Slovensko atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať;

-      plnenie sa stane objektívne nemožným nebo protiprávnym.

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči vám účinné v okamihu, keď je vám doručené.

Ak ste už úplne alebo sčasti uhradili kúpnu cenu, vrátime vám prijatú čiastku bezhotovostne na účet, ktorý nám pre tento účel oznámite, alebo z ktorého ste uskutočnili úhradu. Peniaze vrátime do piatich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

  1. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 499 až 510 a § 616 až 627 občianskeho zákonníka).

Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom. Pred odoslaním reklamácie sa s Reklamačným poriadkom dôkladne oboznámte, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a k vašej spokojnosti.

 

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1.          Aké oprávnenia máme k výkonu našej činnosti a kto nás pri nej kontroluje?

K predaju tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povoľovaniu.

Živnostenskú kontrolu uskutočňuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru na ochranu spotrebiteľa uskutočňuje Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk). Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva aj kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa.Práva spotrebiteľov obhajujú aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.

7.2.          Ako vybavujeme sťažnosti a podnety?

Prípadné sťažnosti či podnety vybavujeme prostredníctvom nášho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na subjekty uvedené v článku 7.1, a to aj bez nutnosti obracať sa najprv na nás. Vo vzťahu k našim zákazníkom nie sme viazaní žiadnymi kódexmi spávania, ani žiadne také nedodržiavame.

7.3.          Aké máte práva pri vzniku spotrebiteľského sporu?

Pokiaľ ste spotrebiteľom a nie ste spokojný so spôsobom, akým sme vybavili vašu reklamáciu alebo sa domnievate, že sme porušili vaše práva, máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu. Pokiaľ na vašu žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovieme zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona o alternatívnom riešení sporov.

Subjektami alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sú:

-      Slovenská obchodná inšpekcia (adresa: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27; webové sídlo: www.soi.sk; elektronický kontakt: ars@soi.sk, adr@soi.sk; telefonické číslo: +421 2 582 72 123, +421 2 582 72 141);

-      iné príslušné oprávnené právnické osoby zapísané v Zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s).

Pokiaľ sú k alternatívnemu riešeniu spotrebiteľských sporov príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, máte právo voľby, ktorému z týchto subjektov podáte návrh.

Návrh môžete podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorý je dostupný na našom webovom sídle (http://www.soi.sk/files/documents/formular/navrh-na-zacatie-ars.pdf , http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi ), webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

http://www.mhsr.sk/informacie-pre-subjekty-alternativneho-riesenie-sporov-a-pre-zaujemcov--ktori-sa-chcu-stat-subjektom-alternativneho-riesenia-sporov/146971s.

Podaním návrhu nie je dotknutá možnosť obrátiť sa na súd.

Pre podanie sťažnosti týkajúcej sa tovarov alebo služieb, ktoré ste u nás zakúpili a na vyhľadanie subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, môžete tiež využiť on-line platformu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporov nesiete vy aj my samostatne bez možnosti náhrady.

7.4.          Čo by ste ešte mali vedieť?

Pri uzatváraní zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (najmä sieť internet). Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie alebo na telefónne hovory) hradíte sami. Tieto náklady sa nelíšia od bežnej sadzby vášho poskytovateľa služieb komunikácie na diaľku.

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou medzi nami prebieha v písomnej forme, a to buď zaslaním e-mailom, doporučene poštou alebo osobným doručením. Z našej strany vám budeme doručovať na adresu elektronickej pošty, ktorá je uvedená v objednávke alebo vo vašom užívateľskom účte.

V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa svojím zmyslom najviac blíži neplatnému, neúčinnému alebo nepoužiteľnému ustanoveniu. Neplatnosťou, neúčinnosťou nebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť či dopĺňať zmluvu (vrátane obchodných podmienok) je možné iba písomnou formou.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 5. 2017

Formulár na odstúpenie od zmluvy je dostupny tu

 

formulář reklamace (pdf)

 


Naposledy zobrazené

Žiadne produkty

Menu